Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

pow-nakielski.rbip.mojregion.info

Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią  >  2010

Uchwała nr Nr CCIX/659 /2010
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 18 października 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010                                 uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLV/393/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, Nr XLVI/399/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, Nr XLVII/400/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, XLVII/416 /2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, XLVIII/421/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, Nr XLIX/431/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr L/434/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku, Nr LI/448/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku, Nr LII/453/2010 z dnia 29 września 2010 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLXXII/ 550 /2010 z dnia 3 marca 2010 roku, Nr CLXXV/559/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr CLXXXI/574 /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Nr CLXXXVII/585/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, CCIII/640/2010 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2010 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 73.350.035,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł w związku z czym
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.370.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości  10.312.997,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.447.697,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 504.300,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 361.000,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.988.946,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  19.068.092,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 3.449.489,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 69.920.546,00 zł;”
                
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  94.618.085,00 zł zwiększa  się o kwotę 20.000,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 94.638.085,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 69.692.155,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości  33.878.931,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości  1.794.235,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.375.239,00 zł
-        dotacje w wysokości 4.410.720,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 24.945.930,00 zł;
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 w kwocie 43.370.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;
 
3) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
       Publicznej.
 
         Starosta
                                                                            Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                            Wicestarosta
                                                                            Krzysztof Mikietyński …………………
 
                                                                            Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                            Ryszard Bagnerowski …………………
 
                                                                            Anna Maćkowska ……………………..
 
                                                                            Zbigniew Sabaciński …………………..
 
 
                                             Uzasadnienie
 
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2010 roku Nr WFB.I.3011-107/10 zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 85205 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
Zmian w palnie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu kwot pomiędzy paragrafami dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle, Przewodniczącego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, Dyrektora ZSS w Karnowie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 131.900,00 zł z oszczędności remontowych na paragrafy związane z wypłatą wynagrodzeń. Zwiększenia środków finansowych na wynagrodzeniach dokonuje się w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią z uwagi na znaczne zwiększenie ilości wykonywanych remontów i inwestycji na drogach powiatowych. Realizacja tak dużego zakresu prac nie byłaby możliwa bez zwiększenia zatrudnienia,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia środków finansowych zabezpieczając odpowiednią kwotę na wypłaty nagród o szczególnym charakterze dla osób promujących powiat nakielski.
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.600,00 zł na zakupy niezbędnych materiałów w ZSS w Karnowie do bieżącego funkcjonowania szkoły,
- 80111 Gimnazja specjalne, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 800,00 zł na zakupy niezbędnych materiałów i usług  w ZSS w Karnowie do bieżącego funkcjonowania szkoły,
- 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięcia oszczędności na kwotę 30.300,00 zł na usługi remontowe. Najtańsza oferta złożona przez wykonawcę na remont sali gimnastycznej wynosi
ok. 610.000,00 zł w związku z zamiarem podpisania umowy należy zabezpieczyć odpowiednią sumę środków finansowych. Kwotę 8.440,00 zł przesuwa się z rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli,
-80134 Szkoły zawodowe specjalne, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę
600,00 zł na zakupy niezbędnych usług  w ZSS w Karnowie do bieżącego funkcjonowania szkoły,
- 85195 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 1.317,00 zł w związku z zatrudnieniem dodatkowej trenerki należy zabezpieczyć środki finansowe na wynagrodzenie i pochodne, oszczędności wynikają z niższej jak planowano ceny za wynajem sali gimnastycznej,
- 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 13.650,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz aktualizacje oprogramowania komputerowego,
- 85203 Ośrodki wsparcia, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników,
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 100,00 zł zabezpieczając środki finansowe na paragrafie 4610 w związku z koniecznością zapłaty opłaty za wpis do skargi kasacyjnej.

Opublikował: Aldona Zielińska (19 listopada 2010, 11:20:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88804

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij